Florida 2005

Savannah, GA (3. - 5. Sept 2005) Savannah
Savannah, GA (3. - 5. Sept 2005)
St Augustine, FL (5. - 6. Sept 2005) StAugustine
St Augustine, FL (5. - 6. Sept 2005)
Miami Beach, FL (6. - 7. Sept 2005) Miami
Miami Beach, FL (6. - 7. Sept 2005)
Key West, FL (7. - 8. Sept 2005) KeyWest
Key West, FL (7. - 8. Sept 2005)
Everglades, FL (8. Sept 2005) Everglades
Everglades, FL (8. Sept 2005)
Providence Canyon, GA (9. Sept 2005) Providence_Canyon
Providence Canyon, GA (9. Sept 2005)
Atlanta, GA (9.-10. Sept 2005) Atlanta
Atlanta, GA (9.-10. Sept 2005)